Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną jest możliwa

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną jest możliwa

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną to wyjątkowa sytuacja, w której sąd może orzec, że rozdzielność powstała jeszcze przed dniem wytoczenia powództwa. Sprawdźmy zatem, czym jest rozdzielność majątkowa i w jakim przypadku może zostać orzeczona z wcześniejszą datą.

Rozdzielność majątkowa – co to jest?

Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej powoduje, że między małżonkami nie funkcjonuje ustrój wspólności majątkowej. Co to oznacza w praktyce? Otóż, wszystko to, co małżonkowie nabędą po ustanowieniu rozdzielności zostanie zaliczone na poczet ich osobnych majątków. Rozdzielność powoduje z definicji, że każdy z małżonków odpowiada tylko i wyłącznie za swoje własne zobowiązania.

Aby ukształtować panujące pomiędzy małżonkami stosunki majątkowe, można to zrobić w formie intercyzy, czyli umowy zawartej na podstawie aktu notarialnego. 

Umowa kształtująca stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami może obejmować:

  • rozszerzenie wspólności ustawowej,
  • ograniczenie wspólności ustawowej,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.

Co do zasady, rozdzielność majątkowa powstaje zawsze z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. Wbrew powszechnej opinii, dokonać tego można nie tylko przed zawarciem związku małżeńskiego, ale także w jego trakcie. 

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną – kiedy można żądać jej ustanowienia?

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, którzy pozostają we wspólności ustawowej lub umownej, z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy z powodu faktycznej separacji niemożliwe stało się już w tym dniu ich współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym.

W każdej tego typu sprawie sąd musi zbadać czy zachodzą wyjątkowe okoliczności uzasadniające wcześniejsze ustanie wspólności majątkowej. Może to być na przykład sytuacja, w której małżonkowie żyją w rozłączeniu, a jeden z partnerów zaciągnął długi mogące zagrażać majątkowi wspólnemu albo dobru rodziny. 

Rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa, w momencie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków. 

Czy można się nie zgodzić na rozdzielność majątkową z datą wsteczną?

Aby orzec o rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, sąd nie potrzebuje zgody pozwanego małżonka. Może ją nawet ustanowić wbrew jego woli, jednak zanim to nastąpi, musi zbadać, czy wydanie takiego orzeczenia nie będzie działało na niekorzyść wierzycieli zadłużonego małżonka. 

Gdzie złożyć pozew o rozdzielność?

Pozew o rozdzielność trzeba złożyć do sądu rejonowego, który jest właściwy ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. Jest jednak pewien warunek. Przynajmniej jedno z małżonków nadal mieszka pod wskazanym adresem. W przeciwnym razie pozew należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego. 

Sąd będzie właściwy także wówczas, gdy z żądaniem ustanowienia rozdzielności jeden z małżonków występuje w trakcie postępowania rozwodowego. Sąd rozpoznający sprawę o rozwód w Częstochowie nie może bowiem orzec o wcześniejszym momencie powstania rozdzielności.

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną – podsumowanie

Każdy z małżonków, z ważnych powodów, może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Pod pewnymi warunkami jest to możliwe z datą wsteczną, o ile w tej dacie istniały już ważne powody do ustania rozdzielności majątkowej. 

Orzeczenie przez sąd rozdzielności majątkowej między małżonkami z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa jest możliwe, gdy z powodu separacji niemożliwe było w tym dniu  współdziałanie małżonków w zarządzaniu wspólnym majątkiem.

Jeśli chcesz złożyć pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, zapraszamy do naszej kancelarii. Profesjonalny radca prawny w Częstochowie gwarantuje wsparcie merytoryczne i emocjonalne, a jednocześnie dba o pozytywne rozstrzygnięcie sprawy. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

Przeczytaj jeszcze inne nasze poradniki

Zdrada – przyczyna orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy

Zdrada, obok niezgodności charakterów, to jedna z najczęstszych przyczyn rozpadu małżeństwa w Polsce i na świecie. Wbrew obiegowej opinii społecznej, może ona dotyczyć nie tylko sfery fizycznej, lecz również emocjonalnej. W prawie rodzinnym obowiązuje bowiem zasada wierności małżeńskiej, a jeśli jeden z małżonków dopuści się zdrady małżeńskiej, wówczas musi się liczyć z przegranym procesem w […]

Alimenty od byłego małżonka – kiedy przysługują i jak je uzyskać?

Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami stanowi kontynuację obowiązku wzajemnej pomocy, który istniał w trakcie trwania małżeństwa. Po rozwodzie byli małżonkowie mogą zatem od siebie żądać pomocy finansowej. Treść Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dopuszcza orzeczenie alimentów na rzecz byłego małżonka, ale jest to zależne od kilku istotnych czynników. Kto i jak może otrzymać świadczenie alimentacyjne po […]

Jak przeprowadzić rozwód z alkoholikiem?

rozwod z alkoholikiem

Rozwód z alkoholikiem to jedno z najtrudniejszych przeżyć w dorosłym życiu. Obok trudnych emocji związanych z odejściem od osoby uzależnionej, pojawia się wiele ważnych pytań. Co napisać w pozwie? Jak udowodnić winę współmałżonka? Jak przebiega podział majątku? Czy choroba alkoholowa jest wystarczającą przyczyną rozstania? Omawiamy krok po kroku jak przeprowadzić rozwód z alkoholikiem. Jak napisać […]