Procedura zaprzeczenia ojcostwa

Procedura zaprzeczenia ojcostwa

Przepisy prawa przewidują domniemanie ojcostwa, co oznacza, że ojcem dziecka urodzonego w trakcie trwania małżeństwa jest mąż matki. W rzeczywistości nie zawsze jest to zgodne z prawdą. Jeśli w akcie urodzenia dziecka jest wpisany mężczyzna, który faktycznie nie jest jego ojcem, wtedy należy przeprowadzić postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa. Domniemanie może być obalone tylko i wyłącznie w drodze powództwa. Sprawdźmy zatem, jak w praktyce wygląda procedura zaprzeczenia ojcostwa.

Na czym polega zaprzeczenie ojcostwa?

Zaprzeczenie ojcostwa ma dowieść, że osoba prawnie uznana za ojca dziecka (wpisana w akt urodzenia), w rzeczywistości nim nie jest.

  • Domniemanie ojcostwa męża matki jest wówczas, gdy narodziny dziecka miały miejsce przed upływem 300 dni od orzeczenia separacji.
  • Domniemanie nie występuje wówczas, gdy dziecko urodziło się po upływie 300 dni od orzeczenia separacji.

Jeśli matka po unieważnieniu jednego małżeństwa, wyjdzie za mąż po raz drugi, wówczas istnieje domniemanie, że dziecko pochodzi z drugiego związku.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku, gdy dojdzie do procesu, to na mężu matki spoczywa ciężar udowodnienia, iż nie jest ojcem dziecka.

Ustalenie ojcostwa przed Sądem – kto i kiedy może o to wnosić?

Z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa może wystąpić:

  • mąż matki,
  • matka dziecka,
  • dziecko (po ukończeniu 18 lat).

Terminy rozpraw różnią się w zależności od tego kto wnosi pozew o zaprzeczenie ojcostwa.

Mąż matki dziecka powinien złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa w Częstochowie w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka, ale nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Pozew może także złożyć matka dziecka przed upływem 6 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Po upływie terminu 6 miesięcy, pozew o zaprzeczenie ojcostwa może także wytoczyć prokurator mając na uwadze przede wszystkim dobro dziecka.

Gdy pozew wytacza domniemany ojciec, wtedy jest on skierowany przeciwko matce dziecka i dziecku. Jeśli matka dziecka występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, wtedy wytacza je przeciwko ojcu i dziecku. Gdy natomiast pozew o zaprzeczenie ojcostwa wnosi dziecko jest ono skierowane przeciwko mężowi matki oraz matce.

W sytuacji, gdy matka dziecka nie żyje, wówczas powództwo wytacza się przeciwko jej mężowi.

Kiedy nie można wnosić o zaprzeczenie ojcostwa?

Pozwu o zaprzeczenie ojcostwa nie można wnieść w stosunku do pełnoletniego dziecka lub w sytuacji, gdy dziecko zostało poczęte w wyniku procedury medycznej, na którą wyraził zgodę mąż matki.

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – sprawa przed sądem w Częstochowie

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa wnosi się do Sądu Rejonowego właściwego dla zamieszkania Pozwanego. Jeśli ustalenie jego adresu jest niemożliwe, wówczas właściwym jest Sąd miejsca zamieszkania Powoda. Opłata sądowa wynosi w tym przypadku 200 zł.

W sprawach dotyczących zaprzeczenia ojcostwa, sąd poczytuje za nadrzędną wartość dobro dziecka. Tym samym, aby zagwarantować małoletniemu komfort, ustawodawca wprowadził krótkie terminy na ustalenie prawnych opiekunów dziecka. Do czasu zaprzeczenia ojcostwa, mąż matki jest bowiem uznawany za ojca dziecka. W praktyce oznacza to, że jest zobligowany do jego wychowania i zapłaty alimentów..

Główny cel postępowania sądowego w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa to udowodnienie, że mąż matki nie jest biologicznym ojcem jej dziecka. Jako dowód można przedstawić wynik badania DNA, które może potwierdzić lub zaprzeczyć ojcostwo.

Zaprzeczenie ojcostwa – prawnik z Częstochowy

W kwestii ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa najlepiej skorzystać z profesjonalnej pomocy profesjonalisty. Nasza Kancelaria w Częstochowie pokieruje Twoją sprawą i przygotuje wszystkie stosowne dokumenty oraz dowody.

Reprezentujemy także klientów w sprawach z zakresu prawa spadkowego, w sprawach o rozwód lub orzeczenie separacji, a także pozbawienie, ograniczenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Przeczytaj jeszcze inne nasze poradniki

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną jest możliwa

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną to wyjątkowa sytuacja, w której sąd może orzec, że rozdzielność powstała jeszcze przed dniem wytoczenia powództwa. Sprawdźmy zatem, czym jest rozdzielność majątkowa i w jakim przypadku może zostać orzeczona z wcześniejszą datą. Rozdzielność majątkowa – co to jest? Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej powoduje, że między małżonkami nie funkcjonuje ustrój […]

Zdrada – przyczyna orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy

Zdrada, obok niezgodności charakterów, to jedna z najczęstszych przyczyn rozpadu małżeństwa w Polsce i na świecie. Wbrew obiegowej opinii społecznej, może ona dotyczyć nie tylko sfery fizycznej, lecz również emocjonalnej. W prawie rodzinnym obowiązuje bowiem zasada wierności małżeńskiej, a jeśli jeden z małżonków dopuści się zdrady małżeńskiej, wówczas musi się liczyć z przegranym procesem w […]

Alimenty od byłego małżonka – kiedy przysługują i jak je uzyskać?

Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami stanowi kontynuację obowiązku wzajemnej pomocy, który istniał w trakcie trwania małżeństwa. Po rozwodzie byli małżonkowie mogą zatem od siebie żądać pomocy finansowej. Treść Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dopuszcza orzeczenie alimentów na rzecz byłego małżonka, ale jest to zależne od kilku istotnych czynników. Kto i jak może otrzymać świadczenie alimentacyjne po […]