Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Rozwód rodziców i wyprowadzka z domu jednego z opiekunów to dla każdego dziecka niezwykle bolesne i stresujące przeżycie. W trakcie procesu rozwodowego dziecko bywa często świadkiem, a nierzadko uczestnikiem konfliktów naruszających jego poczucie bezpieczeństwa. Biorąc uwagę tą kwestię, po rozwodzie należy zadbać (z pewnymi wyjątkami) o kontakt dziecka z obojgiem opiekunów.

Jak należy rozumieć kontakty z dzieckiem?

Zgodnie z art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, niezależnie od władzy rodzicielskiej, rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów (§1). Obejmują one w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny i spotkania poza miejscem jego stałego pobytu) oraz bezpośrednie porozumiewanie się (poprzez utrzymywanie korespondencji, albo korzystanie z telefonu lub komunikatorów elektronicznych).

Widywanie się z dzieckiem i przebywanie z nim stanowi najważniejszy przejaw kontaktów z własną pociechą. Jest także najbardziej charakterystyczną i nieodłączną cechą wskazującą na istnienie bezpośredniej, fizycznej styczności z dzieckiem, która umożliwia nawiązanie z nim kontaktu emocjonalnego i przekazywanie treści oraz pewnych postaw emocjonalnych.

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie

Kontakty z dzieckiem, gdy nastąpi rozwód w Częstochowie, powinni ustalić wspólnie rodzice, biorąc oczywiście pod uwagę swoje obowiązki i aktualne możliwości. Często przydatne bywa skorzystanie z pomocy specjalisty, psychologa lub mediatora, szczególnie jeśli rodzice mają odmienne stanowiska w kwestii kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. W skrajnych przypadkach spór rozstrzyga sąd.

Rodzina może być w takiej sytuacji skierowana na badania psychologiczno-pedagogiczne do Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w celu przeprowadzenia analizy. Na jej podstawie zostanie wydana opinia będąca jednym z dowodów w sprawie sądowej.

Częstotliwość i zakres kontaktów należy dostosować do potrzeb i obiektywnych możliwości dziecka. Rodzic, który nie mieszka ze swoją pociechą powinien mieć z nim możliwość samodzielnych kontaktów, poza miejscem stałego zamieszkania dziecka.

Badania pokazują, że im młodsze jest dziecko, tym kontakty powinny być częstsze, najważniejsza jest bowiem regularność spotkań.

Władza rodzicielska a prawo do kontaktów

Prawo do kontaktów opiekuna z dzieckiem nie jest składnikiem władzy rodzicielskiej, lecz stanowi prawo rodzicielskie, o którym mowa art. 48 ust. 2 Konstytucji RP.

Utrzymywanie kontaktów z rodzicami jest także prawem i obowiązkiem dziecka. Mówi o tym z kolei art. 9 ust. 3 Konwencji o prawach dziecka. Zgodnie z jego zapisami dziecko ma prawo do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców. Wyjątkiem są przypadki, gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem może przybierać rozmaite formy. Zazwyczaj jest to manipulowanie jego zachowaniem, w tym opowiadanie o byłym partnerze negatywnych i wymyślonych historii, albo nawet wywiezienie dziecka.

Aby udowodnić byłemu partnerowi utrudnianie kontaktów z dzieckiem, należy złożyć do sądu odpowiedni wniosek. Może w tym pomóc radca prawny w Częstochowie. Po otrzymaniu takiego dokumentu sąd rozpoczyna postępowanie, mające na celu oficjalne uregulowanie sposobów i częstotliwości kontaktu dziecka w każdym z rodziców.

 

W toku postępowania mogą zostać wykorzystane różnego rodzaju środki dowodowe, takie jak dokumenty (np. potwierdzenie interwencji policyjnej), fotografie czy też wszelkie nagrania. Po wysłuchaniu stron sąd przesłucha również powołanych świadków. Dzieje się tak szczególnie, jeśli istnieją przypuszczenia, że jeden z rodziców wywiera zły wpływ na dziecko lub je zaniedbuje.

Kara za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem to dość często jedna z „kart przetargowych” wykorzystywanych podczas rozwodu lub w sytuacji, gdy jeden z rodziców chce podwyższyć alimenty. Najbardziej cierpi wówczas samo dziecko, które powinno mieć zagwarantowany regularny kontakt z obojgiem rodziców.

W skrajnych przypadkach rodzic utrudniający kontakt podlega karze. Grzywna może wynosić nawet kilkanaście tysięcy złotych. Zazwyczaj jednak na samym początku sąd może zdecydować się na zastosowanie ponaglenia, w kwestii respektowania zasad ustalonych na zakończonej sprawie o opiekę nad dziećmi i kontakty z dzieckiem.

Przeczytaj jeszcze inne nasze poradniki

Czy adwokat jest potrzebny w sprawie rozwodowej?

radca prawny czestochowa

Aktualnie obowiązujące przepisy nie wymagają obecności profesjonalnego pełnomocnika na rozprawie rozwodowej. Z drugiej strony, rozprawa rozwodowa to ekstremalnie stresujące wydarzenie. Według wielu psychologów gorsza jest tylko śmierć bliskiej osoby. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata lub radcy prawnego w Częstochowie. Aby ułatwić Ci podjęcie decyzji, wyjaśniamy najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące tej […]

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej – co to oznacza?

ograniczenie władzy rodzicielskiej

Rodzicielstwo to nie tylko prawa, ale także mnóstwo obowiązków wobec dziecka. Ograniczenie władzy rodzicielskiej wiąże się natomiast z pozbawieniem prawa do czynnego udziału w wychowaniu swojej pociechy. Sprawdź, co to oznacza w praktyce. Co to jest władza rodzicielska? Władza rodzicielska to prawo do decydowania o najważniejszych aspektach związanych z wychowywaniem dziecka. Z chwilą narodzin swojej […]

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną jest możliwa

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną to wyjątkowa sytuacja, w której sąd może orzec, że rozdzielność powstała jeszcze przed dniem wytoczenia powództwa. Sprawdźmy zatem, czym jest rozdzielność majątkowa i w jakim przypadku może zostać orzeczona z wcześniejszą datą. Rozdzielność majątkowa – co to jest? Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej powoduje, że między małżonkami nie funkcjonuje ustrój […]